Dario Balestri
  • 2 TIMES 1/10 European Champion

  • Multiple Times Italian Champion

  • Multiple times World's Finalist

  • Multiple Times ENS Finalist

  • 2017 1/8 World Champion